නැටුම් අංශය

නර්තන අංශ ලද ජයග්‍රහණ

1. සමස්ථ ලංකා නැටුම් හා මුද්‍රා නාට්‍ය තරගය කලාප තරගය

පහතරට / නාතිලිංචි තාලය /පිරිමි / කනිෂ්ඨ = පළමු ස්ථානය

උඩරට /අස්නේ නර්තනය / ගැහැණු /ජේෂ්ඨ = පළමු ස්ථානය

2.පළාත් තරගය

පහතරට / නාතිලිංචි තාලය /පිරිමි / කනිෂ්ඨ = තුන්වන ස්ථානය

• 6 වසර සිසුන් භාර ගැනීමේ උත්සවය 2015-02-26 නර්තනයෙන් දායක වීම

• 2015-04-04 කලාප තරග සදහා කනිෂ්ඨ සහ ජේෂ්ඨ කණ්ඩායම් 2 සහභාගී වීම .

•විද්‍යාල අංශය විද්‍යා දිනය වෙනුවෙන් නැටුම් අංග ඉදිරිපත් කිරීම

• ක්‍රීඩා උත්සවය- සරභ සංදර්ශනය පුහුණු කිරීම සහ තුර්ය වාදක කණ්ඩායම පුහුණු කිරීම

• ක්‍රීඩා කොට්ඨාශ තරග අවසන් උත්සවයට සරඹ පුහුණු කිරීම.

•ශිෂ්‍ය නායක දිනය සදහා නර්තනයක් ඉදිරිපත් කිරීම

• ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය සදහා නර්තන කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කිරීම

• ප්‍රාදේශීය සභා කලා උළෙල සදහා කණ්ඩායමක් රැගෙන යාම

• රූපවාහිනී“ සිරස” වැඩසටහනට නර්තන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කිරීම

• කලාඋළෙල වර්ණවත් කිරීම සදහා කණ්ඩායම් 2 ක් ඉදිරිපත් කිරීම

• විවිධ ප්‍රසංගය සංවිධානය කිරීම