විද්‍යාලයේ 12 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන චමල් කුමාරසිරි ශිෂ්‍යයා 2016 සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා බවට පත්ව ඇත.

 

Chamal's all Island Triple Jump certificate