2016 මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප ක්‍රීඩා තරඟාවලිය

* 19න් පහල බාලිකා පාපන්දු ශුරතාවය
* 17 න් පහල බාලක පාපන්දු ශුරතාවය