දෙවන වටයෙන් තේරුණු කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක නායිකා නාම ලේඛණය 2017

Boys

Girls

1

H R K S Hirumith

19

E T M Widmanthi

2

R P A S Ramanayake

20

K B M T Sadeera

3

J. A. R. H. Jayasinghe

21

E D M Poornima

4

K R G C Karunarathna

22

A P D D S Senapriya

5

A D P Adhikari

23

L P H U Liyanage

6

J R L C D Jayalath

24

A P Tenali

7

M A S M Muthukuda

25

Shehani Yashoda

8

W P T P N Rajarathna

26

P M A Mandakini

9

W B M C S Weerasekara

27

N M P S Lansakara

10

R M D D Lakshman

28

S E M D A Edirisinghe

11

T M S T I Bandara

29

M P S M Pathirana

12

M A I N Wijesinghe

30

J M A M Udayangani

13

V T Rajapaksha

31

A A Nuwani Hansika

14

H A S Tharaka

32

M M V N Madanayake

15

A D K Maduranga

33

U M S Dayananda

16

E R A N R Rajapaksha

34

K P W N Nimsara

17

R A C S wijesekara

35

P M B Pathiraja

18

W M T I A Bandara

36

S A C Madushani

19

R A D N Ranasinghe

37

A P Senali

38

D K A S Dahanayake

39

K M S A Jayawardene

40

W A T Sandeepani

41

G A S Chamodya