2016 මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාප ක්‍රීඩා තරගාවලිය

 

කණ්ඩායම් තරග ජයග්‍රහණ

  • 15න් පහල බාලිකා නෙට්බෝල් ශුරතාවය
  • 19න් පහල බාලිකා නෙට්බෝල් ශුරතාවය